Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, Matki Jasnogórskiej

modlitewnik-pl

Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, Matki Jasnogórskiej

Matko Boża, Niepokalano Maryjo!
Królowo Polski! Pani Jasnogórska!

Ja (My) ,???????????????????????????.. stoję (imy) przed Twoim Obliczem, w obecności wszystkich Aniołów i Świętych, aby dokonać Aktu zawierzenia Twojemu Niepokalanemu Sercu i prosić o Twoją Macierzyńską Opiekę. W zjednoczeniu z Sercem Twojego Najmilszego Syna poświęcam i oddaję się Twojemu Niepokalanemu Sercu całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragnę, aby wszystko co mnie stanowi było oddane Tobie, abym był/a cały/a Twój/a.

Twojemu niepokalanemu Sercu poświęcam całe moje życie, wszystko co robię, o czym myślę, moje plany, pragnienia, wszystkie moje zmysły, dobra duchowe i doczesne, naturalne i nadprzyrodzone, wewnętrzne i zewnętrzne, trwałe i przemijające, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mój czas, wolność, wolę, życie, wieczność, niebo serca, moją duszę i ciało, całą moją osobę i całą moją istotę, moment poczęcia, wszystkie konsekwencje grzechu, zniewolenia demoniczne, uzdrowienie międzypokoleniowe, dzieci nienarodzone ? wszystko?, rodzinę, szkołę, miejsce pracy parafię. O Niepokalane Serce, Naszej Najczystszej Matki, Pani Jasnogórskiej ? roztocz nade mną Swoje, władne panowanie, rozporządzaj mną i moją ofiarą według zamiarów i planów Bożych. O Serce gorejące Miłością, zawierzam Ci mój los i powierzam się Tobie. Bądź mi Światłem i Mocą; pomocą i oparciem, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem.

O Serce Niepokalane, naucz mnie za Twoim przykładem unikać wszelkiego grzechu i niedoskonałości, które jak ostre kolce mogły Ciebie ranić. Proszę Cię uczyń każdą chwilę mojego życia, jednym czystym aktem miłości do Jezusa pełnionym w zjednoczeniu z Twoim Maryjo Niepokalanym Sercem. Pragnę pracować modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla przyspieszenia nadejścia Królestwa Serca Jezusowego przez królowanie Twojego Serca. O Serce Panny Wiernej i Ucieczki Grzeszników, uczyń mnie Swoim/Swoją Niewolnikiem/Niewolnicą Miłości, wiernym/wierną uczniem/uczennicą i naśladowcą/naśladowczynią Jezusa. Wzbudź we mnie wstręt do grzechu i mentalności tego świata, obdarz mnie duchem dziecięctwa Bożego, stwórz we mnie serce czyste, odważne, mężne i pokorne. Pomnażaj we mnie życie Boże zjednoczone z Trójcą Przenajświętszą, abym pod Twoim orędownictwem osiągnął/osiągnęła już tu na ziemi taki stopień chwały, jaki Bóg zgotował mi od wieków. O Najczystsze Niepokalane Serce Maryi, Pani Jasnogórskiej przepełnione dobrocią i miłością, okaż mi Swoją Miłość. Wpajaj ją w moje serce tak, abym tęsknił/a za Tobą. Bądź mi Matką! Spraw bym kochał/a Ciebie nieskończenie. O Matko łagodnego i pokornego Serca, niech Twoje Serce przemieni serce moje. Uświęci moje serce, tak by było odbiciem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Twojego Syna. Wspomagaj mnie, gdy zgrzeszę i wychowuj w Twojej szkole Miłości.

Spraw bym przez Twoje Najczystsze, Matczyne Serce pragnął/a być cały/a twój/a ? Totus Tuus /Tota Tua. Spraw bym wszystko czynił z Tobą, przez Ciebie, i dla Ciebie i w Tobie. O Niepokalane Serce Maryi, Pani Jasnogórskiej uproś dla mnie (nas) wszystkie łaski do czynienia i pójścia za wolą Twojego Syna ? na wyłączną służbę Bogu w Twoim Niepokalanym Sercu i łaskę świętości. Spraw, abym mógł/a zawsze oglądać Twoje Matczyne Serce i przez płomień Jego Miłości kochać Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Kościół, Polskę i im wiernie służyć. Bądź mi (nam) Matką, o Pani Jasnogórska.

Przez Niepokalane Serce Maryi zawierzam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i obieram Świętego Michała Archanioła za patrona. Amen.

hastagi na stronie:

#akt zawierzenia niepokalanemu sercu maryi królowej polski #akt zawierzenia Maryi #zawierzenie niepokalanemu sercu maryi #akt zawierzeniann iepokalanemu sercumaryi królowej polski #akt zawierzenia rodziny #zawierzenie niepokalanemu sercu #akt zawierzenia niepokalanemu sercu maryji #zawierzenie maryi #zawierzenie niepokalanemu sercu maryji

Related posts

Top