Tag Archives: jeste

Modlitwa do Opatrzności Bożej IV

Modlitwa do Opatrzności Bożej IV

Modlitwa do Opatrzności Bożej IV Boże, Opatrzność Twoja oznacza dla nas zrządzenia, przez które z miłością i mądrością prowadzisz stworzenia do ich ostatecznej doskonałości, którą mają osiągnąć.Ty jesteś niezależnym Władcą swojego zamysłu. W jego realizacji posługujesz się również współudziałem stworzeń. Jednocześnie dajesz swoim stworzeniom prawo do samodzielnego działania, będącego źródłem wielkiego szczęścia.…

Modlitwa dla kierowcy

Modlitwa dla kierowcy O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia ? proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich, którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.…

O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej

O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej O Maryjo, wierzę, że dla Twojej wielkości i niezrównanych przywilejów, godna Jesteś najgłębszej naszej czci i chwały. Kiedy jednak patrzę na Twoją zbawczą opiekę nad nami oraz na nieustającą pomoc, jaką nas otaczasz, budzi się w sercu moim gorąca miłość ku Tobie, czuję ufność, że i mnie nędznego wspierać będziesz, powstaje we mnie pragnienie, by nieustannie uciekać się do Ciebie w moich potrzebach.…

Litania do świętego Judy Apostoła

Litania do świętego Judy ApostołaKyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami Święta Maryjo, módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami Królowo Apostołów, módl się za nami Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami Święty Judo, chwalebny Apostole, Święty Judo, gorliwy wyznawco, Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, Święty Judo, wierny sługo Boży, Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii,Święty Judo, głosicielu Słowa Bożego,Święty Judo rozniecający miłość Bożą w ludzkichduszach, Święty Judo, występujący mężnie w obronie wiary świętej, Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijańskiego, Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania dla wiary, Święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę w Chrystusa, Święty Judo, Patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych,Abyśmy z naszych grzechów powstali, módl się za nami Abyśmy szczerze pokutowali, Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, Abyśmy w dobrym robili postępy, Abyśmy w zgodzie i jedności żyli,Abyśmy wiarę zawsze zachowali, Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu,Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc, Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnieni byli,Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.Módlmy się:Boże, który nas przez świętego Judę Tadeusza raczyłeś doprowadzić do poznania Swojego Imienia, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w dobrym.…

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Opatrzności

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej OpatrznościDziewico Maryjo, Niepokalana Matko Bożej Opatrzności, chroń pełnią swej łaski dusze nasze. Rządź naszym życiem i prowadź je drogą cnoty do wypełnienia Bożej woli.Uproś nam przebaczenie win naszych, bądź naszą ucieczką, naszym wstawiennictwem, naszą obroną, naszą przewodniczką w pielgrzymce tego świata.…
Top