Akty Inne

Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, Matki Jasnogórskiej

Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski, Matki Jasnogórskiej

Matko Boża, Niepokalano Maryjo!
Królowo Polski! Pani Jasnogórska!

Ja (My) ,???????????????????????????.. stoję (imy) przed Twoim Obliczem, w obecności wszystkich Aniołów i Świętych, aby dokonać Aktu zawierzenia Twojemu Niepokalanemu Sercu i prosić o Twoją Macierzyńską Opiekę. W zjednoczeniu z Sercem Twojego Najmilszego Syna poświęcam i oddaję się Twojemu Niepokalanemu Sercu całkowicie i bez zastrzeżeń. Pragnę, aby wszystko co mnie stanowi było oddane Tobie, abym był/a cały/a Twój/a.

Twojemu niepokalanemu Sercu poświęcam całe moje życie, wszystko co robię, o czym myślę, moje plany, pragnienia, wszystkie moje zmysły, dobra duchowe i doczesne, naturalne i nadprzyrodzone, wewnętrzne i zewnętrzne, trwałe i przemijające, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, mój czas, wolność, wolę, życie, wieczność, niebo serca, moją duszę i ciało, całą moją osobę i całą moją istotę, moment poczęcia, wszystkie konsekwencje grzechu, zniewolenia demoniczne, uzdrowienie międzypokoleniowe, dzieci nienarodzone ? wszystko?, rodzinę, szkołę, miejsce pracy parafię. O Niepokalane Serce, Naszej Najczystszej Matki, Pani Jasnogórskiej ? roztocz nade mną Swoje, władne panowanie, rozporządzaj mną i moją ofiarą według zamiarów i planów Bożych. O Serce gorejące Miłością, zawierzam Ci mój los i powierzam się Tobie. Bądź mi Światłem i Mocą; pomocą i oparciem, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem.

O Serce Niepokalane, naucz mnie za Twoim przykładem unikać wszelkiego grzechu i niedoskonałości, które jak ostre kolce mogły Ciebie ranić. Proszę Cię uczyń każdą chwilę mojego życia, jednym czystym aktem miłości do Jezusa pełnionym w zjednoczeniu z Twoim Maryjo Niepokalanym Sercem. Pragnę pracować modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla przyspieszenia nadejścia Królestwa Serca Jezusowego przez królowanie Twojego Serca. O Serce Panny Wiernej i Ucieczki Grzeszników, uczyń mnie Swoim/Swoją Niewolnikiem/Niewolnicą Miłości, wiernym/wierną uczniem/uczennicą i naśladowcą/naśladowczynią Jezusa. Wzbudź we mnie wstręt do grzechu i mentalności tego świata, obdarz mnie duchem dziecięctwa Bożego, stwórz we mnie serce czyste, odważne, mężne i pokorne. Pomnażaj we mnie życie Boże zjednoczone z Trójcą Przenajświętszą, abym pod Twoim orędownictwem osiągnął/osiągnęła już tu na ziemi taki stopień chwały, jaki Bóg zgotował mi od wieków. O Najczystsze Niepokalane Serce Maryi, Pani Jasnogórskiej przepełnione dobrocią i miłością, okaż mi Swoją Miłość. Wpajaj ją w moje serce tak, abym tęsknił/a za Tobą. Bądź mi Matką! Spraw bym kochał/a Ciebie nieskończenie. O Matko łagodnego i pokornego Serca, niech Twoje Serce przemieni serce moje. Uświęci moje serce, tak by było odbiciem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Twojego Syna. Wspomagaj mnie, gdy zgrzeszę i wychowuj w Twojej szkole Miłości.

Spraw bym przez Twoje Najczystsze, Matczyne Serce pragnął/a być cały/a twój/a ? Totus Tuus /Tota Tua. Spraw bym wszystko czynił z Tobą, przez Ciebie, i dla Ciebie i w Tobie. O Niepokalane Serce Maryi, Pani Jasnogórskiej uproś dla mnie (nas) wszystkie łaski do czynienia i pójścia za wolą Twojego Syna ? na wyłączną służbę Bogu w Twoim Niepokalanym Sercu i łaskę świętości. Spraw, abym mógł/a zawsze oglądać Twoje Matczyne Serce i przez płomień Jego Miłości kochać Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Kościół, Polskę i im wiernie służyć. Bądź mi (nam) Matką, o Pani Jasnogórska.

Przez Niepokalane Serce Maryi zawierzam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i obieram Świętego Michała Archanioła za patrona. Amen.

hastagi na stronie:

#akt zawierzenia niepokalanemu sercu maryi królowej polski #akt zawierzenia Maryi #zawierzenie niepokalanemu sercu maryi #akt zawierzeniann iepokalanemu sercumaryi królowej polski #akt zawierzenia rodziny #zawierzenie niepokalanemu sercu #zawierzenie maryi #akt zawierzenia niepokalanemu sercu maryji #zawierzenie niepokalanemu sercu maryji

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy