LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA

LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Bo e, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Bo e, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Bo e, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Bo e zmiłuj się nad nami.

Chryste Królu, Bo e z Boga, Światłości z Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje!

Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,

Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy są stworzone,

Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,

Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,

Chryste Królu, prawdziwy Bo e i prawdziwy Człowiecze,

Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,

Chryste Królu, Prawodawco najwy szy,

Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,

Chryste Królu, Droga nasza, Prawdo i ycie nasze,

Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,

Panuj nad Duszami

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,

Chryste Królu rozumu,

Chryste Królu woli,

Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,

Chryste Królu pokory, przez urąganie płaszczem wzgardy odziany,

Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,

Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,

Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Najświętszą Eucharystię

Chryste Królu, Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego,

Panuj nad rodzinami

Chryste Królu, który podniosłeś mał eństwo do godności Sakramentu,

Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,

Nowenna do Chrystusa Króla

4

Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,

Chryste Królu, który przez swe ycie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom

i dzieciom,

Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś trudy nasze,

Chryste Królu, który wskrzesiłeś z martwych i oddałeś rodzinie; młodzieńca

z Naim, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,

Chryste Królu, przez twoją miłość do Maryi i Józefa,

Chryste, Królu Królów, Panuj nad wspólnotami sąsiedzkimi!

Chryste, Królu utwierdzaj swoje panowanie w sercach dzieci i młodzie y,

Chryste, Królu naucz nas pokory potrzebnej do akceptacji człowieka, takim jakim

jest,

Chryste, Królu daj nam radość płynącą z bezinteresownej słu by bliźnim,

Chryste, Królu zapal nas gorliwością w pełnieniu Twojej woli, wszędzie gdzie nas

potrzebujesz,

Chryste, Królu daj nam Twojego Ducha, byśmy dobrze wykorzystali dary, którymi

nas ubogacasz,

Chryste, Królu uratuj nasze siostry i naszych braci od niewoli alkoholizmu i

narkomanii,

Chryste, Królu zatrzymaj niszczącą topiel demokracji,

Chryste, Królu daj nam nowy zapał potrzebny do budowania trwałości wspólnot

sąsiedzkich,

Chryste, Królu prowadź nas drogami ciągłej gotowości do przebaczenia i

pojednania,

Chryste, Królu odnów w nas gorliwość, która towarzyszyła nam w dniu Twojej

intronizacji w rodzinach,

Chryste, Królu usuń z serc mał onków, wszelkie przejawy egoizmu,

Chryste, Królu który jednoczysz nas w miłości Twojej,

Chryste Królu, Ksią e Pokoju, który jesteś mocen usunąć wszystko co nas dzieli,

Chryste Królu, który budujesz najmocniejsze pomosty pomiędzy sercami,

Chryste Królu, którego Królestwo nie będzie mieć końca,

Chryste Królu, który wyprowadzasz z niewoli na wolność,

Nowenna do Chrystusa Króla

5

Chryste Królu, który nas potrzebujesz do utrwalenia Twojego Królestwa prawdy i

ycia, świętości, łaski sprawiedliwości i pokoju,

Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi!

Chryste Królu, który śmiercią na krzy u piekło pokonałeś,

Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwycię yłeś,

Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić ywych i umarłych,

Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,

Chryste Królu, przez Twoje wołanie na krzy u: ?Ojcze, odpuść im, bo niewiedzą co

czynią?,

Baranku Bo y, który gładzisz grzech świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Bo y, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Bo y, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.

W. A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się :

Wszechmogący,

Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić,

aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się

Twojej. Przez tego Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą yje i króluje

przez wszystkie wieki wieków. Amen.

wiekuisty

Bo e,

który

wszystko

odnowić

chciałeś

przez

słodkiej władzy

hastagi na stronie:

#litania do chrystusa króla

Related posts

Top