Różaniec Misyjny

Różaniec Misyjny

1. Wprowadzenie
Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1)

2. Tajemnice chwalebne

EUROPA
Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Na przestrzeni 2000 lat, głoszenie Ewangelii, chociaż niejednokrotnie naznaczone skazą błędu, wywierało wielki wpływ na kulturę ludów europejskich poprzez głębokie doświadczenie wiary i miłości, oddziałując nie tylko na kształtowanie się postaw religijnych, ale również na życie społeczne i kulturalne.
Na początku nowego tysiąclecia, Kościoły tego kontynentu zdają sobie sprawę, że ich dzisiejszym zadaniem jest nowa Ewangelizacja. Istnieje wiele niepokojących sytuacji, które zasmucają Europę: począwszy od sekularyzacji i religijnego indyferentyzmu po wiele form synkretyzmu i ulegania wpływom sekt; od braku wsparcia dla rodziny i pojedynczych osób po niepewną przyszłość ludzi młodych; od ekonomii, nie mającej wiele wspólnego z wzajemną solidarnością, po niszczenie środowiska i bezduszną politykę.
Europo! Nie opuszczaj rąk! Nie poddawaj się zniechęceniu, nie rezygnuj! Również dzisiaj, po 2 tysiącach lat, Jezus Chrystus i tylko On, Zmartwychwstały i żyjący w Kościele, jest wciąż Dobrą Nowiną o Zbawieniu. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? On idzie przed nami – kto idzie razem z Nim, nie pogrąży się w pustce i beznadziei.
Europa sama staje się powoli terenem misyjnym, ale rozważając tę tajemnicę nie zapominajmy, że to właśnie z tego kontynentu wyruszyły tysiące misjonarzy, by głosić Ewangelię Jezusa po całym świecie.
Módlmy się, by obecne trudności nie osłabiły tak hojnej i wspaniałomyślnej działalności misyjnej tego kontynentu. Maryjo, oświecaj i prowadź Europę, by tworząca się jedność i powszechność sprawiały, że Kościoły naszego kontynentu staną się wierniejsze Jezusowi Zmartwychwstałemu.
Królowo Szkół Pobożnych, módl się za nami.

AZJA
Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Bóg wybrał konkretne miejsce, by zrealizować swój zbawczy plan. Gdy nadeszła pełnia czasów, posłał swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem jako mieszkaniec Azji. Trzeba, by Kościół Powszechny zawsze był świadomy swych korzeni, miejsca, z którego Jezus posłał pierwszych uczniów aż na krańce świata.
Mieć świadomość, czym jest Kościół w Azji, to znaczy zdawać sobie sprawę z wyzwań, przed którymi trzeba stanąć na różnych płaszczyznach: kulturowej, ekonomicznej i politycznej. W sferze kulturowej musimy pamiętać, że Azję zamieszkuje 65% ludności Ziemi. Azja jest także kolebką głównych religii świata. Kościół w Azji jest wezwany do poszanowania różnych szkół nauczania i wartości religijnych i do dialogu.
W sferze ekonomicznej panuje bardzo duże zróżnicowanie: istnieją kraje bardzo bogate i kraje z wyniszczającymi je problemami ubóstwa, emigracji, wyzysku…
Panorama polityczna jest bardzo złożona. W wielu krajach azjatyckich rozwijają się wojskowe dyktatury lub ateistyczne ideologie. Prawa człowieka są często łamane, istnieje wiele form korupcji.
Wobec takich realiów życia, nasza modlitwa niech będzie wołaniem o przemianę serc. Módlmy się, by Kościół w Azji coraz pełniej otwierał się na łaski, jakie Bóg przygotował dla niego w swym zbawczym planie.
Prośmy Pana o wzrost liczby powołań w Azji do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Święta Maryjo z Nazaretu, módl się za nami

OCEANIA
Tajemnica trzecia: Zstąpienia Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku

Oceania, z niezliczoną liczbą wysp, olbrzymimi odległościami, mnogością etniczną i językową, jawi się jako rzeczywistość pełna kontrastów, różnorodności kultur i narodów, szukająca własnej tożsamości w świecie coraz bardziej zglobalizowanym.
Z jednej strony istnieją tam kraje bardzo rozwinięte i zsekularyzowane, z drugiej strony takie, które dopiero co zetknęły się ze światem współczesnej cywilizacji.
Módlmy się za dzieło ewangelizacji tego kontynentu, na którym istnieją katolickie wspólnoty, mające bardzo rzadko możliwość uczestnictwa w Eucharystii, potrzebujące wielu robotników, którzy towarzyszyliby życiu chrześcijańskich wspólnot na wyspach i pomagali małym grupom imigrantów, narażonym na utratę własnej tożsamości w dużych skupiskach miejskich.
Módlmy się za te młode Kościoły, by odnalazły swoje miejsce i rolę do spełnienia w sercu Kościoła Powszechnego.
Święta Maryjo, Gwiazdo Morza, módl się za nami

AFRYKA
Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Panie, naszą modlitwą ogarniamy Afrykę. Znasz jej wspaniałe piękno, ale również jej zmartwienia i bolesne cierpienia. Jest to młody kontynent poszukujący swej tożsamości i prawdziwej wielkości na arenie współczesnego świata; kontynent pełen dynamiki, ale rozbity wewnętrznymi podziałami, niepewny jutra.
Dziękujemy Ci, Boże, za przyjście na świat Twojego Syna i za Dobrą Nowinę o Zbawieniu, którą dzieci Afryki mogą przyjąć.
Dziękujemy Ci, Panie, za Twój Kościół w Afryce i zawierzamy Twemu miłosierdziu tamtejszych chrześcijan, by poprzez swoje świadectwo byli głosicielami wartości ewangelicznych.
Niech Maryja, nasza Matka, wraz ze wszystkimi Świętymi i Męczennikami tego kontynentu, towarzyszy Afryce na drodze nadziei i wspiera Szkoły Pobożne w pracy na tym kontynencie.
Pani nasza, Opiekunko Afryki, módl się za nami

AMERYKA
Tajemnica piąta: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Kościół w Ameryce to Kościół nadziei. Ogromny kontynent zamieszkały przez prawie połowę katolików całego świata. Kontynent kontrastów: ziemi pokrytej lodem, pustyń i nieprzeniknionych puszczy; kontynent Kościołów w pełni uformowanych i Kościołów, które dopiero wchodzą na drogę ewangelizacji; Kościołów z wystarczającą liczbą duszpasterzy i Kościołów wyczekujących robotników posłanych na żniwo; Kościołów umiejących się dzielić swoim niedostatkiem, chociaż same potrzebują misjonarzy i misjonarek; Kościołów, które wciąż, wobec całego świata, dają świadectwo życia oddanego Chrystusowi aż do przelania krwi.
Nie lękajcie się, oto zwiastuję wam radość wielką. Jest to radość płynąca z faktu, że, pośród blasków i cieni, możliwa była realizacja dzieła Ewangelizacji tego kontynentu, które i dzisiaj może być kontynuowane z nowym zapałem misyjnym.
Nie lękaj się, kontynencie amerykański! Z nowymi inicjatywami i odnowioną twórczością wyjdź naprzeciw potrzebom tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa.
Prośmy Pana Historii za wszystkich chrześcijan Ameryki, by dał im siły do odważnego głoszenia Jego Słowa poprzez dzieło Ewangelizacji, by wzmacniać nadzieję w świecie.
Pani nasza z Guadalupe, Matko Ameryki, módl się za nami

3. Magnificat

4. Modlitwa: Boże, Ty dałeś św. J. Kalasancjuszowi, tak wielką miłość i…..

Tags , , , , , , , ,

Related posts

Top